NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20), Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica zastupana po ravnatelju Damiru Mihaljeviću, mag.mus. 

raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta (m/ž)

NASTAVNIK/CA HARMONIKE– na neodređeno nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno, 9 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica,

NASTAVNIK/CA VIOLINE– na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno, 6,30 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi i u Područnoj školi u Pitomači – jedan izvršitelj/ica,

NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno )- jedan izvršitelja/ica, rad u Područnoj školi u Pitomači,

NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (14 sati tjedno, 8 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u dislociranom odjelu glazbene škole u Suhopolju,

NASTAVNIK/CA HARMONIKE– na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj školi u Pitomači,

NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno, 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u matičnoj školi,

NASTAVNIK/CA TRUBE– na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 7 sati tjedno, 4 sata nastave tjedno), rad u Područnoj školi u Pitomači – jedan izvršitelj/ica,

NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na određeno nepuno radno vrijeme do 31. 08. 2021. godine (24 sata tjedno, 13,15 sati nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica, rad u dislociranom odjelu u Suhopolju,

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“NN” br. 1/96, 80/99), člankom 4., 5. i 6.  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 47/1996. i 56/2001.) te ostalim važećim propisima.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti slijedeće preslike:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu preslika ili elektronički zapis,
– rodni list preslika ili elektronički zapis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi preslika,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (“NN” br. 82/08,69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,98/19) prilikom prijave dužni su dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji se nalaze  na internetskoj

stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati.

Prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpuna i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu pozvat će se na provjera znanja i sposobnosti usmenim testiranjem i/ili razgovorom sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Tajnik škole utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na testiranje i/ili razgovor (intervju). Kandidati su obvezni pristupiti testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici škole www.vlasimsky.hr pet dana prije dana određenog za testiranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku objavom na web stranici škole: www.vlasimsky.hr

Prijavom na natječaj, kandidati daju dobrovoljnu i izričitu privolu da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. travnja 2021. godine i traje do 05. svibnja 2021. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, mag.mus.