NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

 1. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice na rad (22 sata nastave tjedno) rad u matičnoj školi i u Područnoj školi u Pitomači – jedan izvršitelj/ica
 2. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica
 3. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) rad u matičnoj školi – jedan izvršitelj/ica
 4. NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno )- dva izvršitelja/ice, rad u matičnoj školi i u Područnoj školi u Pitomači
 5. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u matičnoj školi i u dislociranom odjelu glazbene škole u Suhopolju
 6. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnoj školi u Pitomači i dislociranom odjelu u Suhopolju,
 7. NASTAVNIK/CA KLAVIRA- na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno) – dva izvršitelj/ica, rad u matičnoj školi i u dislociranom odjelu glazbene škole u Suhopolju
 8. NASTAVNIK/CA TRUBE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) na određeno vrijeme, do 31.08.2019.godine, rad u Područnoj školi u Pitomači – jedan izvršitelj/ica

II.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,152/14,07/17,68/18), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“NN” br. 1/96 i 80/99), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“NN” br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti slijedeće preslike:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu preslika ili elektronički zapis,
 • rodni list preslika ili elektronički zapis ,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi preslika,
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANIE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLIAVANIU Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici jer se ista neće vraćati.

Prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Natječaj traje od 14.01.2019. do 22.01.2019. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica Antuna Mihanovića 21,33000 Virovitica „za natječaj“

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, mag.mus.