NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

2. NASTAVNIK/CA KLAVIRA I KOREPETICIJE – na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati nastave tjedno) do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje– jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje – jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice na rad

6. NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno )- dva izvršitelja/ice, rad u Područnim odjelima glazbene škole u Pitomači i Suhopolju

7. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno ) do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje – jedan izvršitelj/ica

8. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnim odjelima glazbene škole u Pitomači i Suhopolju,

9. NASTAVNIK/CA KLAVIRA- na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica, rad u Područnim odjelima glazbene škole u Pitomači i Suhopolju

10. NASTAVNIK/CA TRUBE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje– jedan izvršitelj/ica

II.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,152/14,07/17,68/18), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“NN” br. 1/96 i 80/99), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“NN” br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti slijedeće preslike:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu preslika ili elektronički zapis,
– rodni list preslika ili elektronički zapis ,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi preslika,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji a koji se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Natječaj traje od 15.10.2018. do 23.10.2018. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole a kandidati koji nisu primljeni svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, prof.