NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./fax: 033/721-910;800-156 tajništvo
721-805 ravnatelj, 721-804 računovođa
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. SPREMAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do povratka zaposlenice s neplaćenog dopusta– jedan izvršitelja/ica
Uvjet za radno mjesto spremača/ice je završena osnovna škola

Uz pismenu prijavu s navedenim osobnim podacima potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti sljedeće dokaze:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Natječaj traje od 04.09.2018. do 12.09.2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole a kandidati koji nisu primljeni svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“