N A T J E Č A J za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
Tel./fax: 033-721-910; 800-156
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
web: www.vlasimsky.hr
KLASA: 602-02/18-01/03
URBROJ: 2189-32-01-18-1
U Virovitici, 25. svibnja 2018. godine

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica objavljuje:

N A T J E Č A J
za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja
za školsku godinu 2018./2019.
za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, glasovir, gitaru, tamburu, trubu, flautu.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIJEMNI ISPIT
Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomača, Trg kralja Tomislava 1, u Pitomači, 04. i 05. lipnja 2018. godine od 17,00 do 19,00 sati

REZULTATI I UPIS
Rezultati sa prijemnog ispita i upis u I. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomača 06. lipnja 2018. godine a upisi će se vršiti 07. lipnja 2018. godine u 18,00 sati u Područnoj školi dr. Marijana Jergovića Pitomača.
Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:

-1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
-1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
-500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.
Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.

-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.