NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./fax: 033/721-910;800-156 tajništvo
721-805 ravnatelj, 721-804 računovođa
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – dva izvršitelja/ice

2. NASTAVNIK/CA VIOLONČELA– na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA HARMONIKE– na određeno nepuno radno vrijeme ( 9,15 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA– na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA TUBE– na određeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

6. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice na rad

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači:

1. NASTAVNIK/CA HARMONIKE– na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

2. NASTAVNIK/CA KLAVIRA– na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA GITARE– na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA TRUBE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 8 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

II.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,152/14,07/17), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja/ nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti slijedeće preslike:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti sljedeće dokaze:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.
Natječaj traje od 23.03.2018. do 03.04.2018. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole a kandidati koji nisu primljeni svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja..
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:

Damir Mihaljević, prof.