NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Temeljem članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 37 . Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Školski odbor Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, dana 28. veljače 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.).

UVJETI:

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja/nastavnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji
može biti:
– sveučilišni diplomski studij ili
– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
– specijalistički diplomski stručni studij
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17)
3) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u
sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od
čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim
ustanovama.

Ravnatelj škole se imenuje na 5 godina.

Uz prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, potrebno je obvezno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu,
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
– dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o stažu osiguranja,

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom, na adresu: Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica, s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.