NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./fax: 033/721-910;800-156 tajništvo
721-805 ravnatelj, 721-804 računovođa
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice na rad

2. SPREMAČ/ICA – na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno)– jedan izvršitelja/ica

3. DOMAR/ICA LOŽAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)– jedan izvršitelja/ica do povratka zaposlenika s bolovanja

1. Uvjeti za radno mjesto nastavnika/ce flaute:

a) kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,07/17), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja/ nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

2. Uvjet za radno mjesto spremača/ice:

a) završena osnovna škola

3. Uvjeti za radno mjesto domara/ice ložača/ice:

a) završena srednja škola tehničke struke
b) položen stručni ispit za rukovatelja centralnim grijanjem

prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17) te prema članku 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15).

Uz pismenu prijavu s navedenim osobnim podacima potrebno je priložiti:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja (za radno mjesto domara ložača)
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prilikom prijave dužni su dostaviti sljedeće dokaze:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora izabrani kandidat je obvezan dostaviti izvornike tražene dokumentacije.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Natječaj traje od 15.01.2018. do 23.01.2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole a kandidati koji nisu primljeni svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 15 dana od dana završetka natječaja…

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:

Damir Mihaljević, prof.