NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. TAJNIK/CA ŠKOLE – na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s neplaćenog dopusta – jedan izvršitelja/ica
2. SPREMAČ/ICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice s neplaćenog dopusta – jedan izvršitelja/ica

1.Uvjeti za radno mjesto tajnika/ice:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a),
b) ostali uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,07/17).

2.Uvjeti za radno mjesto spremača/ice:

a) završena osnovna škola

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti slijedeće preslike:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica. natječaj traje od 14.11.2017. do 22.11.2017. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici škole a kandidati koji nisu primljeni svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“