NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) – dva izvršitelja/ice

2. NASTAVNIK/CA GITARE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno )- jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno ) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA VIOLONČELA- na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

6. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

7. NASTAVNIK/CA TUBE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 6 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači:

1. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica

2. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA KLAVIRA- na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNIK/CA GITARE- na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA TRUBE- na određeno nepuno radno vrijeme ( 8 sati nastave tjedno) do 31.08.2018. – jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,07/17) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:

– životopis,
– dokaz o državljanstvu
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica,  natječaj traje od 24.10.2017. do 02.11.2017. godine.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“