Natječaj za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

KLASA: 602-01/16-01/15 URBROJ: 2189-32-01-16-1 U Virovitici, 16. svibnja 2016. godine

Temeljem članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.) Glazbena škola Jan Vlasimsky Virovitica objavljuje:

NATJEČAJ za upis polaznika u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. za Područnu školu dr. Marijana Jergovića Pitomača

PRAVO UPISA

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Polaznici se mogu upisati na slijedeće instrumente: harmoniku, glasovir, gitaru, tamburu, trubu, flautu.
Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

PRIIEMNI ISPIT

Zbog ograničenog broja upisa u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji niie potrebno predznanje. Na prijemnom ispitu provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh kandidata.
Prijemni ispiti održat će se u prostoru Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomaca, Trg kralja Tomislava 1, u Pitomači, 30. i 31. svibnja 2016. godine od 17,00 do 19,00 sati

REZULTATI I UPIS

Rezultati sa prijemnog ispita i upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Područne škole dr. Marijana Jergovića Pitomaca 03. lipnja 2016. godine od 10,00 sati a upisi će se vršiti 07. lipnja 2016. godine od 17,00 do 19,00 sati u Područnoj školi dr. Marijana Jergovića Pitomaca.
Na upis ponijeti domovnicu i rodni list.

IZNOS PARTICIPACIJE I CIJENA OBRAZOVANJA

Participacija i cijena obrazovanja roditelja/skrbnika učenika osnovne Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica iznosi:
– 1.500,00 kuna -godišnja participacija za jedno dijete,
– 1.000,00 kuna -godišnja participacija za drugo dijete koje polazi Glazbenu školu,
– 500,00 kuna -godišnja participacija za treće dijete koje polazi Glazbenu školu.

Participacija se plaća u 9 jednakih rata do 25. u mjesecu, od toga prva rata u rujnu, a posljednja u svibnju.
-60,00 kuna -mjesečno se plaća za posudbu instrumenta.
(instrumenti u vlasništvu Glazbene škole mogu se posuđivati samo jednu nastavnu godinu).

-30,00 kuna -mjesečno se plaća za korištenje odnosno vježbanje instrumenta u školi.

-6.000,00 kuna -plaćaju roditelji/skrbnici darovitih učenika kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini za nastavnu godinu po nastavnom predmetu.