Natječaj za radno mjesto – TAJNIK – zamjena za bolovanje

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) ravnatelj Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Damir Mihaljević, prof donosi

ODLUKU o raspisivanju natječaja

I.

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica
1. TAJNIK/CA ŠKOLE – na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa roditeljskog dopusta – jedan izvršitelj/ica

II.

Uvjeti:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke, specijalistički diplomski stručni studij javne uprave ili preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba gore navedenih struka;
b) ostali uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,94/13 i 152/14)

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:
– životopis,
– domovnicu,
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
-potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, natječaj traje od 20.04.2016. do 28.04.2016. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpuna i nepravovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, prof.