NATJEČAJ za popunu radnih mjesta u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,136/14,152/14) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje,

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica , A. Mihanovića 21, Virovitica

1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)
22 sata nastave tjedno – jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13, 136/14, 152/14) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:

– životopis,
– domovnicu,
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
-potvrdu ili elektronički zapis o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
-potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje.
Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, natječaj traje od 07.03.2016. do 15.03.2016. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpuna i nepravovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, prof.