Natječaj za popunu radnog mjesta – Nastavnik/ca klavira

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY
V I R O V I T I C A
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./faks: 033/721-910, 800-156
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
KLASA: 112-01/15-01/56
URBROJ: 2189-32-01-15-1
U Virovitici, 13. veljače 2015. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,94/13, i 152/14) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica
1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do povratka zaposlenice sa bolovanja – jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, i 152/14) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:
– životopis,
– domovnicu,
– rodni list,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica
Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica
„za natječaj“

Ravnatelj:

______________________
Damir Mihaljević, prof.