NATJEČAJ za popunu radnog mjesta…

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA
33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel./fax: 033/721-910;800-156 tajništvo
721-805 ravnatelj, 721-804 računovođa
E-mail: glazbena@vlasimsky.hr

raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta:
I.

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

1. TAJNIK/CA ŠKOLE- na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno )-jedan izvršitelj/ica (do povratka zaposlenice sa bolovanja )

2. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2015. godine – jedan izvršitelj/ica

3. NASTAVNIK/CA SOLO PJEVANJA– na određeno ne puno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2015. godine- jedan izvršitelj/ica

4. NASTAVNK/CA TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno)-jedan izvršitelj/ica

5. NASTAVNIK/CA KLARINETA- na neodređeno ne puno radno vrijeme (21 sat nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

6. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno )- jedan izvršitelj/ica

7. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno )- jedan izvršitelj/ica

8. NASTAVNIK/CA TUBE- na određeno ne puno radno vrijeme ( 5,15 sata nastave tjedno)- do 31. kolovoza 2015. godine jedan izvršitelj/ica

9. NASTAVNIK/CA VIOLONČELA- na određeno ne puno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno)- do 31. kolovoza 2015. godine jedan izvršitelj/ica

10. NASTAVNIK/CA TALIJANSKOG JEZIKA- na neodređeno ne puno radno vrijeme ( 6 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

11. NASTAVNIK /CA POVIJEST GLAZBE – na neodređeno ne puno radno vrijeme ( 6 sati nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica

12. NASTAVNIK/CA SAKSOFONA – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači

13. NASTAVNIK/CA HARMONIKE- na neodređeno ne puno radno vrijeme (21 sat nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica

14. NASTAVNIK/CA TRUBE- na određeno ne puno radno vrijeme (3,15 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2015. godine – jedan izvršitelj/ica

15. NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA – na neodređeno ne puno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno ) – jedan izvršitelj/ica

16. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na neodređeno ne puno radno vrijeme ( 14 sati nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica

17. NASTAVNIK KLAVIRA- na određeno ne puno radno vrijeme ( 12,15 sati nastave tjedno) – jedan izvršitelj/ica

18. NASTAVNIK/CA GITARE- na neodređeno puno radno vrijeme ( 22 sata nastave tjedno)- jedan izvršitelj/ica
II.

Uvjeti prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o umjetničkom obrazovanju, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja/ nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, te Pravilniku o radu škole.

Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– domovnicu,
– rodni list,
– potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od petnaest dana od završetka natječajnog postupka.
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.