NATJEČAJ za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY

             V I R O V I T I C A

33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21

Tel./faks: 033/721-910, 800-156

e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

KLASA: 112-01/14-01/62

URBROJ: 2189-32-01-14-1

U Virovitici, 21. studeni 2014. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13,136/14) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

 

  1. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2015. godine – jedan izvršitelj/ica
  2. NASTAVNIK/CA GITARE – na određeno puno radno vrijeme (22 sata nastave tjedno) do 31. kolovoza 2015. godine- jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13, 136/14) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:

– životopis,

– domovnicu,

– rodni list,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica

„za natječaj“