NATJEČAJ za popunu radnih mjesta u Glazbenoj školi

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY

V I R O V I T I C A

33 000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21

Tel./faks: 033/721-910, 721-805

e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

KLASA: 112-01/14-01/02

URBROJ: 2189-32-01-14-2

U Virovitici, 17. siječnja 2014. godine

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 U Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Antuna Mihanovića 21, Virovitica

 1. NASTAVNIK/CA TRUBE – na neodređeno puno radno vrijeme (22 sata u nastavi tjedno) – jedan izvršitelj/ica

 2. NASTAVNIK/CA KLAVIRA – na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine– jedan izvršitelj/ica

 3. NASTAVNIK/CA KOREPETICIJE – na određeno nepuno radno vrijeme (4,30 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 4. NASTAVNIK/CA GITARE – na određeno nepuno radno vrijeme (6 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 5. NASTAVNIK/CA FLAUTE – na određeno nepuno radno vrijeme (3 sata u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 6. NASTAVNIK/CA HARMONIKE – na određeno nepuno radno vrijeme (1 sat u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 7. NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA – na određeno nepuno radno vrijeme (3 sata u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 8. NASTAVNIK/CA VIOLINE – na određeno nepuno radno vrijeme (4,15 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 9. NASTAVNIK/CA TAMBURE – na određene nepuno radno vrijeme (5,15 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 10. NASTAVNIK/CA TROMBONA – na određeno nepuno radno vrijeme (2,15 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

 11. NASTAVNIK/CA TRUBE – na određeno nepuno radno vrijeme (3,15 sati u nastavi tjedno) do 31. kolovoza 2014. godine – jedan izvršitelj/ica

Kandidati trebaju ispunjavati uvijete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13) i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju («Narodne novine» broj 130/11).

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti i slijedeće preslike:

– životopis,

– domovnicu,

– rodni list,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave)

Prijave na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

Antuna Mihanovića 21, 33000 Virovitica

za natječaj“

Ravnatelj:

Damir Mihaljević, prof.