Dokumenti

Statut Glazbene škole Jan Vlašimsky

Izmjene Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica Preuzmi…

Izmjene i dopune statuta 2017.

Godišnji plan i program 2018. – 2019.

ŠKOLSKI KURIKULUM Školska godina 2018./2019.

Strateški plan Glazbene škole

Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Jan Vlašimsky

Pravilnik o zaštiti podataka

Poslovnik o radu školskog vijeća

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta 2018.

Etički kodeks Glazbene škole Jan Vlašimsky PREUZMI…

Zahtjev za pristup informacijama Preuzmi…

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravilnik o kućnom redu Preuzmi…

Pravilnik o zaštiti na radu Preuzmi…

Izjava o sukobu interesa Preuzmi…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

EVIDENCIJA UGOVORA 2014.

EVIDENCIJA UGOVORA 2015.

EVIDENCIJA UGOVORA 2016.

EVIDENCIJA UGOVORA 2017.

EVIDENCIJA UGOVORA 2018.

 

Plan nabave 2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

Plan nabave 2017.

Obveze nadležnim tijelima (ministarstvima)

Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcije 2018. i 2019.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.

Izvješće – plan 2017. – 2019.

Plan Proračuna 2018.

Godišnji financijski izvještaj za 2017

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2018.

Plan javne nabave za 2018.

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proces stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Proces zaprimanja i kontrole ulaznih računa

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

REBALANS FINACIJSKOG PLANA I / 18.

Prijedlog Financijskog plana za 2019. i projekcije 2020. i 2021.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu I PROJEKCIJA za 2020. i 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.

“IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Plan proračuna 2016. – 2. rebalans

Izvješće – Plan 2016-2018